Results

NEN3569 - verplicht of niet?

NEN 3569. Verplicht of niet?

De oorsprong van de NEN 3569 ligt in de beginjaren 80, daar waar het kernpunt van deze norm luidt: Ter voorkoming van lichamelijk letsel. Men spreekt dan van de gebruiksveiligheid.  De NEN 3569 is een privaatrechtelijke norm die niet is aangewezen in het bouwbesluit. Indien men er voor kiest om deze norm niet aan te houden betekent dit niet dat er geen letselwerende beglazing hoeft worden toegepast.

Want er zijn wel degelijk bouwtechnische voorschriften waaraan een gebouw moet voldoen. Het bouwbesluit vereist minimaal een betrouwbare constructie en een beproevingsmethode om deze aan te tonen. Niet alleen wordt vastgelegd hoe aan glas gerekend moet worden, maar ook wat de gevolgen van “falen” zouden kunnen zijn en wat er gedaan moet worden om deze gevolgen te beperken. Voor wat betreft glas wordt in de NEN2608 (vlakglas in gebouwen – Eisen en bepalingsmethode” voor het toepassen van vlakglas) een bepalingsmethode in de vorm van een risico analyse beschreven.  In de praktijk is gebleken dat voor een aantal gevallen onduidelijkheid bestaat over de toepassing van deze methode.

Om de hierdoor eventuele ontstane gevaarlijke situaties en economische schade te vermijden is de NEN 3569 in het leven geroepen. Met de NEN 3569 is in de meeste gevallen het voorkomen van letsel in voldoende mate gewaarborgd. De NEN 3569 kijkt alleen naar verticale scheidingsconstructies op een hoogte van  minder dan 0,85 meter of 1,4 meter.

Conclusie: De NEN 3569 Is NIET aangewezen als verplichte bepalingsmethode, maar is wel zeer bruikbaar als INSTRUMENT voor het bepalen van de betrouwbaarheid volgens de EISEN van het Bouwbesluit.

12/04/2019 - 14:13
Product